K poskytování služeb a analýze návštěvnosti využíváme souborů cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací zde

Podpora certifikace ISO 9001:2015

ATTIS je komplexní systém produktů a služeb zaměřený na podporu efektivního řízení organizace a výkonnosti zaměstnanců, je kompatibilní s normou ISO 9001:2015 a plně napomáhá splnit požadavky této normy.

Hlavním přínosem nasazení systému ATTIS je vytvoření plnohodnotného funkčního systému řízení organizace a podpora efektivního a trvalého rozvoje organizace i jejích zaměstnanců.

Systém řízení organizace

ATTIS je vystavěn na 4 základních pilířích systému řízení organizace, které plně respektují požadavky normy ISO 9001:2015:

 1. jasně definované strategie, cíle a ukazatele výkonnosti organizace i každého zaměstnance s ohledem na potřeby a očekávání zainteresovaných stran               

 2. jednoznačné vymezení procesů, činností a projektů organizace a z toho vyplývající vymezení optimálních pracovních úloh formálně zakotvených v online pracovních náplních všech zaměstnanců

 3. stanovení požadavků na lidské zdroje tzn. definování klíčových kompetencí (dovedností, znalostí a postojů) vyplývajících z pracovních úloh a osobních cílů všech zaměstnanců

 4. zavedení systému měření výkonnosti (KPIs) na úrovni organizace s rozpadem na organizační útvary, procesy a projekty a zavedení účinných zpětných vazeb k výkonu i potenciálu všech zaměstnanců organizace (hodnocení individuálního výkonu a úrovně dosahovaných kompetencí)

 

 

 

Proč ATTIS?

ATTIS je platformou, která k plnohodnotnému a funkčnímu systému řízení výkonnosti organizace přidává automaticky i podporu pro certifikaci systémů managementu dle ČSN EN ISO.

 

 Nejvýznamnější změny normy ISOJak ATTIS naplňuje změny normy ISO
 • Důraz na řízení rizik - všichni držitelé certifikátu mají povinnost analyzovat rizika, která plynou z jejich podnikání, a musí připravit konkrétní plán, jak tato nebezpečí omezit na minimum
 • ATTIS umožňuje analyzovat a komplexně vyhodnocovat rizika včetně definování opatření k jejich nápravě a jejich eliminaci
 • Snížení byrokracie - není nutné mít příručku kvality a další dříve povinné dokumenty.
 • Dokumentovaná informace
 • ATTIS vytváří elektronický datový model, který plně nahrazuje papírovou dokumentaci a všechny změny v modelu automaticky distribuuje všem relevantním uživatelům 
 • Důraz na procesní přístup - norma uvádí nezbytné požadavky procesně zaměřeného systému managementu. Vstupy a výstupy z každého procesu se musí definovat. V budoucnu bude norma vyžadovat měření výkonových ukazatelů a přidělení odpovědnosti
 • Podpora systematického řízení procesů a měření jejich výkonnosti na základě elektronického procesního modelu
 • Provázanost procesů s jednotlivými články normy
 • Součástí sw nástroje je rovněž specializovaný modul na měření výkonových ukazatelů včetně jejich přiřazení zaměstnancům spolu se zodpovědností za jejich plnění
 • Důraz na odpovědnost managementu - zvýšení rozsahu požadavků na vedení organizace a nezbytnost přesnějšího stanovení rolí a odpovědnosti
 • Odpovědnost managementu s využitím sw ATTIS je explicitně dána jejich "rolemi" v celém systému (odpovědné osoby za plnění cílů, vlastníci procesů) a to na všech úrovních řízení
 • Důraz na pochopení kontextu organizace a pochopení potřeb a očekávání zainteresovaných stran  - vytvořit ucelený pohled na podmínky, ve kterých se organizace nachází a vytvořit předpoklady pro určení správného strategického zaměření
 •  ATTIS umožňuje vytvoření ucelené procesní mapy pro strategické řízení k popisu kontextu organizace včetně monitoringu a umožňuje vytvoření a nastavení seznamu zainteresovaných stran včetně monitoringu jejich potřeb a očekávání   

 

 Procesní diagram s ukázkou vazby na rizika a na jednotlivé články normy ISO 9001:2015

 

Buďte připraveni na normu ISO 9001:2015 již dnes!