K poskytování služeb a analýze návštěvnosti využíváme souborů cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací zde

Manažerský software ATTIS

Manažerský software ATTIS je sada softwarových nástrojů pro podporu řízení výkonnosti firem a organizací soukromého i veřejného sektoru. Tři vzájemně propojené moduly (BPM - procesní řízení, MBO - měření výkonnosti, MOT - hodnocení a motivace) umožňují vytvořit centrální sdílenou informační databázi, která integruje nástroje řízení s dalšími softwarovými aplikacemi a vytváří tak jednotnou aplikační a datovou platformu nejen pro všechny vedoucí pracovníky a manažery, ale i všechny zaměstnance organizace. 

 

 

 

Software ATTIS umožňuje uživatelům:

  • aktivně tvořit a popisovat procesní mapy
  • modelovat organizační strukturu společnosti
  • definovat libovolný systém měřitelných ukazatelů výkonnosti (KPI´s) a na jeho základě aktivně měřit a zlepšovat výkonnost organizace
  • stanovovat personální cíle a kompetence zaměstnanců
  • aktivně hodnotit výkonnost zaměstnanců včetně vazby do systému odměňování
  • vytvářet, spravovat a řídit systém pro řízení rizik 

 

 

 

 

 

 

Procesní řízení - modul BPM

Modul pro procesní řízení je výchozím modulem pro popis a modelování procesů organizace a pro vytvoření elektronického procesního model, který data zobrazuje formou procesního stromu, přehledných procesních map a tabulek. V modulu BPM se definují vazby mezi procesy, které se dle potřeby modelují i v úrovni konkrétních činností. Do popisu procesů a činností lze přiřadit matice odpovědností, metriky, zákazníky, zdroje; lze tak vizualizovat procesy, vzájemné souvislosti a software podporuje jejich optimalizaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měření výkonnosti - modul MBO

Modul pro měření výkonnosti umožňuje vytvoření a správu ukazatelů, metrik (KPI's) a jejich "reporting", který slouží ke sledování výkonnosti klíčových procesů i činností organizace. Modul MBO podporuje barevný semafor systém a implementaci metody Balanced Scorecard pro řízení a hodnocení úspěšnosti strategie a sledování plnění strategických cílů.

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení a motivace - modul MOT

Modul pro hodnocení a motivaci zaměstnanců je nástroj pro zapojení zaměstnanců do kontinuálního zlepšování výkonnosti organizace. Jednotlivým zaměstnancům lze přiřadit konkrétní cíle (osobní ukazatele), sledovat jejich plnění a vytvořit tak základ motivačního a hodnotícího systému postaveného na sledování jejich výkonnosti. Současně lze tvořit a spravovat kompetenční modely a hodnotit pracovníky na základě úrovně jejich kompetencí. Osobní cíle je rovněž možné provázat s cíli strategickými. Modul MOT podporuje i sebehodnocení pracovníka a finální hodnocení přímým nadřízeným. Výsledky hodnocení jsou pak výstupem pro tvorbu plánu vzdělávání relevantních pracovníků. 

 

 

 

 

Doplňkové moduly sw ATTIS

Modul pro tvorbu organizační struktury, modul ORG, umožňuje modelování organizačních vazeb a tvorbu organigramu. Díky němu můžeme přiřadit odpovědného pracovníka za proces, ukazatel, atd. 

Modul pro řízení rizik, modul RM, umožňuje zavést a udržovat systém řízení rizik včetně mapy rizik a jejich vazby na procesy, agendy a opatření.

Zdroje v softwaru ATTIS jsou využívány jako vstupy, výstupy a přílohy v procesech, činnostech a jako přílohy pro další objekty v modulech ORG (pracovní místo) a MBO (ukazatel).

Stránka zaměstnance (osobní stránka) poskytuje komplexní personifikovaný pohled na data pracovníka vyplývající z jeho pracovního zařazení a zpřístupňuje tak pracovníkovi informace potřebné k výkonu jeho práce.